MyRent

AVTALE

OM KJØP AV BRUKSRETT TIL IT-SYSTEM BEREGNET FOR FORVALTNING, DRIFT OG UTLEIE AV FAST EIENDOM SAMT KJØP AV TJENESTER


MELLOM

MYRENT AS

(ORG. NR. 998 257 360, HERETTER ”MYRENT”)


OG DEG SOM BRUKER

(HERETTER ”KUNDEN”)

AVTALEN OMFATTER VALGT PRODUKT OG REGULERES AV MYRENTS ALMINNELIGE KUNDEVILKÅR FOR BRUKSRETT TIL IT-SYSTEM OG KJØP AV TJENESTER MED VEDLEGG, SOM UTGJØR EN DEL AV DENNE AVTALEN
Avtalen gjelder:
MYRENT IT-SYSTEM MED VALGT MODUL VED REGISTRERING.

OPPGRADERING VED SENERE TIDSPUNKT ER TILLATT. VED EVENTUELL NEDGRADERING I PAKKE MÅ KUNDESERVICE KONTAKTES.

ALMINNELIGE KUNDEVILKÅR FOR BRUKSRETT TIL IT-SYSTEM OG KJØP AV TJENESTER
 1. DEFINISJONER

  Følgende definisjoner benyttes i disse alminnelige kundevilkårene:

  Avtalen: Avtalen om kjøp av bruksrett til It-system og kjøp av tjenester sammen med Alminnelige kundevilkår for bruksrett til It-system og kjøp av tjenester, samt eventuelle vedlegg som er vedtatt av Partene.

  Bruksrett: Kundens begrensede rett til bruk av Systemet slik denne er beskrevet i Avtalen.

  Brukertilganger: Antallet samtidige Kundebrukere.

  Dokumentasjon: All skriftlig eller elektronisk dokumentasjon, herunder manualer, brukerveiledninger og andre fremstillinger av hvordan Systemet/Modulen benyttes av Kunden, uavhengig av om dette er utarbeidet av MYRENT eller MYRENTs underleverandører.

  Kunden: Den fysiske eller juridiske person som er benevnt "Kunden" i avtale om kjøp av bruksrett til It-system og kjøp av tjenester.

  Kundebruker: Person som er ansatt i eller opptrer på vegne av Kunden og som har mulighet for å få adgang til Systemet gjennom en Kundeprofil.

  Kundeprofil: Profil med brukernavn og passord som Kunden har i Systemet og som gir tilgang til den Modulen Kunden har kjøpt bruksrett til av MYRENT.

  Leiefaktura: Faktura som produseres i Systemet og som gjelder leie Leietaker skal betale Kunden for leie av fast eiendom.

  Leietaker: Juridisk eller fysisk person som har fått tildelt Leietakerprofil og som blir fakturert av Kunden for leie av fast eiendom.

  Leietakerprofil: Profil med brukernavn og passord som Leietaker har i Systemet og som gir tilgang til en definert del av Systemet.

  Modul: En definert del av Systemet med definerte tjenester som Kunden kan få tilgang til gjennom Kundeprofilen.

  Partene/Parter: MYRENT og Kunden i fellesskap.

  Systemet: It-system levert av MYRENT beregnet for forvaltning, drift og utleie av fast eiendom, og som består av flere ulike Moduler.

 2. HVA AVTALEN GJELDER

  Denne avtalen gjelder for Kundens kjøp av bruksrett til Systemet/Modulen, slik dette er spesifisert ovenfor. Avtalen gjelder også for senere kjøp av nye/andre Moduler til Systemet, med mindre noe annet er skriftlig avtalt mellom Partene. MYRENT har rett til ensidig å endre disse alminnelige kundevilkårene som er en del av Avtalen. Siste versjon av denne Avtalen og disse alminnelige kundevilkårene har forrang over alle tidligere versjoner. Kunden aksepterer siste versjon av Avtalen og de alminnelige kundevilkårene dersom Kunden ikke har protestert senest en uke etter at Kunden er gjort kjent med at MYRENT har endret eller vedtatt nye betingelser/vilkår, typisk gjennom at den nye Avtalen og de alminnelige kundevilkårene er gjort tilgjengelig for Kunden i Systemet og/eller at Kunden mottar varsel om endringen på e-post. Avtalen utgjør hele avtalen mellom MYRENT og Kunden. Tillegg eller endringer skal foretas skriftlig og være signert av begge Parter. Bestemmelsene i Avtalen erstatter og går foran alle betingelser og vilkår som avtales muntlig eller som finnes i andre dokumenter og som står i motstrid til denne Avtalen.

 3. AVTALEPERIODEN

  Avtaleperioden løper fra signering, og frem til Avtalen opphører på grunn av oppsigelse eller mislighold fra en av Partene. Det er ingen bindingstid eller oppsigelsestid. Signering skjer elektronisk via MYRENTS nettsider.

 4. PRIS OG BETALING

  Tilgang til Systemet prises med en løpende månedlig avgift, avhengig av hvilke Moduler som omfattes av Kundens abonnement. Betaling for tilleggstjenester kommer i tillegg til den faste månedsavgift. De til enhver tid gjeldende priser vil være tilgjengelig i Systemet og/eller på MYRENTs nettsider. MYRENT forbeholder seg retten til å gjøre endringer i innholdet og prisen til de ulike abonnement. Kunden vil få varsel før slike endringer iverksettes, jf. Avtalens punkt 2. Betaling skjer månedlig ved faktura, som sendes ut per e-post til registrert e-post adresse for Kunden. Eventuelt ved registrering av VISA-kort når dette er satt opp.

 5. BRUKSRETT TIL SYSTEMET

  Avtalen gir Kunden en ikke-eksklusiv, ikke-overførbar bruksrett til en Kundeprofil i Avtaleperioden til bruk i Kundens virksomhet, med et slikt antall Brukertilganger som fremgår av Avtalen eller som senere avtales. Bruksretten gir Kunden rett til å motta nye versjoner av Modulen som blir lansert i Avtaleperioden.

 6. TILGANG TIL SYSTEMET

  Kunden har tilgang til Systemet gjennom sin Kundeprofil. Ved denne tilgangen skal Kunden kunne opprette nye Kundebrukere og Leietakerprofiler for Leietakere. I Kundeprofilen får Kunden også tilgang til Modulen og Dokumentasjonen. Leietakerne skal ha tilgang til Systemet gjennom sine Leietakerprofiler.

 7. MISBRUK AV SYSTEMET

  Kunden er kjent med og aksepterer at MYRENT har rett til å utføre ethvert tiltak som MYRENT finner nødvendig for å forhindre eller stanse enhver form for misbruk av Systemet. Herunder aksepterer Kunden at MYRENT kan midlertidig stenge, blokkere tilgang til hele eller deler av Systemet, samt slette brukerdata, dersom MYRENT, etter egen vurdering, anser at slikt misbruk finner sted. Dette vil for eksempel kunne være aktuelt hvis MYRENT finner at bruken av Systemet er i strid med denne Avtalen. Ved mistanke om misbruk av Systemet, vil MYRENT normalt først midlertidig stenge/sperre tilgangen til Systemet etter å ha varslet Kunden. Som en del av driftsrutinene forbeholder MYRENT seg også retten til å overvåke sine systemer for å identifisere eventuelle trusler i sikkerhetssystemet og å iverksette tekniske og andre tiltak som vurderes som nødvendig for å sikre driften. Enhver bruk av Tjenesten foretatt av andre enn Kunden selv eller de personer Kunden har bemyndiget med Kundebrukere, er å anse som misbruk av Systemet.

 8. IMMATERIELLE RETTIGHETER

  Kunden anerkjenner at MYRENT eller MYRENTs underleverandører er eier av alle rettigheter til Systemet enten direkte eller gjennom avtale med andre rettighetshavere. Det er forbudt å helt eller delvis kopiere, distribuere, leie ut, lease eller overføre Systemet eller deler av dette til noen tredjepart. Ved krenkelse av immaterielle rettigheter til Systemet eller deler av dette, skal Kunden betale til MYRENT et vederlag stort NOK 75 000,- per krenkelse, uavhengig av om MYRENT har lidt tap som følge av krenkelsen. Dersom MYRENT som følge av krenkelsen lider tap, eller Kunden oppnår uberettiget fordel, som til sammen er større enn NOK 75 000,-, kan MYRENT også kreve erstattet den fordel og det tap som overstiger NOK 75 000,-. MYRENT har rett, men ingen plikt, til på egen bekostning å tre inn i enhver tvist eller rettssak hvor tredjemann påstår at Kundens bruk av Systemet/Modulen under Avtalen er i strid med tredjemannens patent, opphavsrett eller andre immaterielle rettigheter. Kunden er forpliktet til umiddelbart å underrette MYRENT skriftlig om enhver slik påstand- eller krav. Bestemmelsen fortsetter å gjelde også etter Avtalens opphør, uansett opphørsgrunn.

 9. FORBUD MOT SAMMENBLANDING

  MYRENT plikter til enhver tid å holde midler til forvaring, herunder midler som er betrodd/innfordret av/for Kunden, strengt adskilt fra egne midler på en egen konto som MYRENT sin bankforbindelse skal ha fraskrevet seg motregningsrett i.

 10. MOTREGNING

  Dersom Kunden ikke overholder sin betalingsplikt, og den manglende betaling av systemleie overskrider [60] dager, forbeholder MYRENT seg retten til å motregne utestående fakturaer, regnet fra tidspunktet misligholdet oppstod, fra midler innfordret for Kunden. Slik motregning kan ikke finne sted dersom berettigelsen av kravet er omstridt mellom Partene.

 11. MINIMUMSKRAV TIL KUNDENS SOFTWARE

  Internett Explorer 8.0 eller nyere samt Google Chrome og Firefox.

 12. MYRENTS FORPLIKTELSER

  MYRENT plikter å sørge for at Systemet/Modulen i det vesentlige er i stand til å utføre funksjonene som er beskrevet i Dokumentasjonen. Både Kunden og MYRENT er innforstått med at Systemet/Modulen ikke vil være helt feilfri i noen versjon og at vedlikehold av Systemet og/Modulen vil være påkrevd med ujevne mellomrom. MYRENT er ikke ansvarlig for feil som følge av manglende oppfyllelse av minimumskrav til software, bruk av Systemet/Modulen av Kundebrukere med manglende opplæring eller feil som følge av handlinger som innebærer krenkelse av MYRENT eller MYRENTs underleverandørers rettigheter til Systemet eller deler av dette.

 13. FRI SUPPORT

  Ved feil/avvik i Systemet skal tilby MYRENT support og adgang til bruk av nødnummer kostnadsfritt i perioden hverdager mellom 09:00 og 16:00. For annen type support enn det som er omfattet av Fri Support, jf. ovenfor, belastes Kunden MYRENTs til enhver tid gjeldende satser for supporttjenester slik de fremgår i Systemet og/eller på MYRENTs nettsider.

 14. VEDLIKEHOLD OG OPPDATERINGER AV SYSTEMET/MODULENE

  MYRENTs underleverandører er ansvarlig ovenfor MYRENT for løpende vedlikehold og oppgraderinger av Systemet, slik at dette fungerer tilfredsstillende. Underleverandøren er forpliktet til fortløpende å videreutvikle Systemet. Kunden får vederlagsfri tilgang til oppdateringer av Kundens Modul(er). MYRENT har rett til å gjøre endringer/tillegg uten særskilt forhåndsvarsel, dog slik at Kunden normalt skal varsles rimelig tid i forkant, typisk ved at det legges inn melding i Systemet.

 15. FEIL/AVVIK I SYSTEMET

  Kunden skal på forespørsel fra MYRENT gi MYRENT og/eller MYRENTs underleverandører nødvendig fysisk/elektronisk tilgang til Kundens Kundeprofil, dersom dette er nødvendig for at MYRENT skal kunne oppfylle sine plikter etter Avtalen. Kunden skal rapportere om feil og/eller avvik ved Systemet som Kunden blir kjent med. Slik rapportering skal fortrinnsvis skje ved bruk av MYRENTs web-baserte support, alternativt ved at Kunden sender e-post til MYRENT.

 16. NEDETID

  MYRENT skal bestrebe at Kunden og Leietakerne har tilgang til Systemet/Modulen gjennom sine Brukertilganger og Leietakerprofiler 24 timer i døgnet, men MYRENT gir ingen oppetidsgaranti. Kunden anerkjenner at det vil kunne påløpe nedetid, uten at MYRENT kan holdes økonomisk ansvarlig for slik nedetid.

 17. KUNDENS MISLIGHOLD

  Ved mislighold av Avtalen fra Kundens side kan MYRENT, i tillegg til andre virkemidler som måtte følge av Avtalen, holde tilbake sine ytelser inntil misligholdet har opphørt. Tilbakeholdsretten gjelder både utførelsen av tjenester og tilgang til Systemet/Modulen. Ved manglende betaling fra Kunden av krav fra MYRENT, påløper forsinkelsesrente fra forfall til betaling skjer. Forsinkelsesrentesatsen skal være den til enhver tid gjeldende rentesats i henhold til lov om renter ved forsinket betaling. Ved vesentlig mislighold fra Kundens side kan MYRENT heve avtalen med umiddelbar virkning. Betalingsmislighold ut over 30 dager regnes alltid som vesentlig mislighold. Ved heving opphører Kundens Bruksrett til Systemet/Modulen. MYRENT kan kreve erstatning for tap som følge av Kundens mislighold. Selv om Avtalen er hevet kan Kunden etter særskilt skriftlig avtale med MYRENT i en tidsbegrenset periode gis tilgang for å kunne avslutte årsregnskap, eller hente frem historiske opplysninger ved bokettersyn eller ved datatap som følge av ulykke eller liknende. Ved slik nærmere avtale får Kunden utelukkende en begrenset bruksrett til Systemet/Modulen for dette formål. I den utstrekning slik tilgang medfører ekstra kostnader for MYRENT, herunder kostnader ved underleverandører, skal slike belastes Kunden.

 18. MYRENTS MISLIGHOLD

  Dersom Systemet/Modulen ikke fungerer i henhold til Avtalen, og dette ikke skyldes forhold som ligger utenfor MYRENTS kontroll, har MYRENT både en rett og en plikt til for egen eller underleverandørers regning å rette verifiserte feil eller avvik ved Systemet/Modulen. Ved vellykket retting kan Kunden ikke gjøre gjeldende noe krav på økonomisk eller annen kompensasjon som følge av feilen eller avviket. Kunden kan heve avtalen dersom MYRENT vesentlig misligholder Avtalen og misligholdet ikke har opphørt innen 21 dager etter at Kunden skriftlig har varslet MYRENT om misligholdet og at Kunden vurderer å heve Avtalen. Ved heving opphører Kundens Bruksrett til Systemet/Modulen. Selv om Avtalen er hevet kan Kunden etter særskilt skriftlig avtale med MYRENT i en tidsbegrenset periode gis tilgang for å kunne avslutte årsregnskap, eller hente frem historiske opplysninger ved bokettersyn eller ved datatap som følge av ulykke eller liknende. Ved slik nærmere avtale får Kunden utelukkende en begrenset bruksrett til Systemet/Modulen for dette formål, som ikke omfatter noen annen rett. MYRENTs samlede økonomiske ansvar er begrenset til direkte, dokumenterbart tap som ikke overstiger det beløp MYRENT har fått betalt av Kunden for bruk av Systemet siste 12 måneder. Kunden kan ikke gjøre gjeldende noen andre krav mot MYRENT utover dette og MYRENT er ikke under noen omstendighet ansvarlig for indirekte tap og kostnader, følgeskader eller tap som oppstår som følge av eller i forbindelse med tap av data, produksjon, inntekt eller fortjeneste, med videre.

 19. EIENDOMSFORBEHOLD

  Avtalen innebærer ingen overføring av eiendomsrett av noen del av Systemet fra MYRENT til Kunden.

 20. MOTREGNINGS- OG TILBAKEHOLDSFORBUD

  Kunden kan ikke holde tilbake betaling av fakturaer eller foreta motregning i fakturaer fra MYRENT som følge av påstått kontraktsbrudd fra MYRENTs side.

 21. KONFIDENSIALITET

  Hver Part aksepterer å holde hemmelig og ikke fremlegge eller bruke i noen annen sammenheng informasjon om eller fra den annen Part som er gjort tilgjengelig i forbindelse med avtaleforholdet, med mindre det foreligger skriftlig forhåndstillatelse fra den annen Part. MYRENT har uansett slik rett til markedsføring som følger av punkt 22. Bestemmelsen her fortsetter å gjelde mellom Partene etter Avtalens opphør uavhengig av opphørsgrunn.

 22. TILBAKELEVERING VED OPPHØR AV AVTALEN

  Ved opphør av Avtalen, skal Kunden gis rett til å kopiere alle data som Kunden har lagt inn i Systemet gjennom sin Kundeprofil

 23. REFERANSER OG ELEKTRONISK MARKEDSFØRING

  Kunden aksepterer at MYRENT kan referere til Kundens bruk av Systemet i sine generelle markedsføringsaktiviteter ved bruk av Kundens navn og logo. Kunden er innforstått med at Kunden under avtaleperioden anses for å være i et eksisterende kundeforhold som tillater MYRENT å ta kontakt med Kunden via elektronisk kommunikasjon som e-post etc. for markedsføringsformål. MYRENT anser kundeforholdet som aktivt så lenge Kunden er registrert som bruker av Systemet. Dersom Kunden samtykker, kan markedsføringen inneholde tilbud og markedsføring fra tredjeparter. Dersom Kunden ikke lenger ønsker å motta slik markedsføring, må MYRENT varsles gjennom telefon 233 58 233 eller epost: kundeservice@myrent.no eller gjennom bruk av "stopp abonnements"-linken i den mottatte e-posten. Kunden er innforstått med at MYRENT kan rette markedsføring for egne og tredjeparters tjenester direkte til Leietaker, såfremt Leietaker selv har samtykket til dette.

 24. ELEKTRONISK KOMMUNIKASJON

  Informasjon relatert til Kundens kundeforhold med MYRENT (f.eks. endringer i passord, bekreftelser, varsel) vil kun sendes til Kunden i elektronisk form, for eksempel til den registrerte e-postadresse.

 25. ANGRERETT

  Kunden er innforstått med at MYRENTs tjenester er unntatt angrerett etter angrerettloven, og aksepterer at levering av tjenesten starter umiddelbart etter signering av Avtalen.

 26. PERSONVERN

  Ved å inngå Avtalen aksepterer Kunden at MYRENT kan behandle personopplysninger knyttet til Kunden i tråd med MYRENTs Personvernerklæring, tilgjengelig her: Personvernerklæring.

 27. FORCE MAJEURE

  Ved manglende leveranser fra MYRENT som har sin årsak i forhold som MYRENT ikke rår over, suspenderes MYRENTs plikter i den utstrekning forholdet fortsatt er relevant, og for så lang tid som forholdet varer. Slike forhold inkluderer naturkatastrofe, sabotasje, hærverk, streik, lockout, blokade, eksplosjon, terrorhandling, krig eller inngrep av offentlig myndighet og ethvert annet forhold som for øvrig etter norsk rett vil bli ansett som en force majeure-situasjon.

 28. OVERDRAGELSE AV AVTALEN

  Kunden kan ikke overdra avtalen helt eller delvis uten skriftlig forhåndssamtykke fra MYRENT. Endringer i kontrollerende eierforhold, fusjon, fisjon eller virksomhetsoverdragelse regnes som overdragelse av Avtalen. MYRENT kan uten samtykke fra Kunden overføre avtaleforholdet ved salg av virksomheten, eller til selskap i samme konsern.

 29. UGYLDIGHET

  Dersom Avtalen delvis skulle anses ugyldig eller i strid med tvingene lovgivning skal resterende deler av Avtalen likevel anses som gyldig og bindende for Partene.

 30. LOVVALG OG TVISTELØSNING

  Avtalen reguleres av norsk rett. Tvister om forståelsen av Avtalen skal først søkes løst i minnelighet. Dersom dette ikke fører frem skal saken bringes inn for de ordinære domstoler med MYRENTs til enhver tid registrerte forretningsadresse som Partenes vedtatte verneting. Dette er ikke til hinder for at Kunder som er å anse som forbrukere kan reise søksmål ved sitt alminnelige verneting i henhold til tvisteloven.